Stowarzyszenie

 Jesteśmy zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej oraz kulturalnej.

Siedziba

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Kruszyn. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

O NAS


Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów jest organizacją pozarządową, non-profit, powołaną do działania 7 lutego 2022 r.

Grupa założycielska to pasjonaci pragnący działać na rzecz lokalnej społeczności.

NAPISZ DO NAS

MISJA


Misją Stowarzyszenia jest aktywizacja, wspieranie oraz integracja szeroko pojętego środowiska lokalnego.
Celem Stowarzyszenia jest:
• aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym •
• rozwijanie aktywności fizycznej, intelektualnej oraz społecznej seniorów •
• edukacja, oświata i wychowanie •
• kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa i dóbr kultury tradycyjnej •
• rekreacja i upowszechnianie zdrowych zasad wypoczynku •
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego •
• działania na rzecz kultu religijnego •
• działania na rzecz pomocy społecznej •
• działania charytatywne •
• promocja i ochrona zdrowia •

ZARZĄD

 

Wanda Przybył
przewodnicząca
Zdzisław Przybył
sekretarz
Józef Bryn
skarbnik


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Remigiusz Sobieraj
Sekretarz - Longina Olejniczak


Regulamin

loading...
Pokaż

REGULAMIN KRUSZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW
ROZDZAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę KRUSZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, zdrowotnych w szczególności na rzecz osób starszych, a także wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Propagowania, upowszechniania idei prozdrowotnych, przyczyniania się do rozwoju idei rekreacji i świadomego wypoczynku a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Kruszyn. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: miejscowości Kruszyn, gminy włocławek, powiatu włocławskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz, U. Z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego regulaminu.

6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celami Stowarzyszenia są:
a) aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym,
b) rozwijanie aktywności fizycznej, intelektualnej oraz społecznej seniorów,
c) edukacja, oświata i wychowanie,
d) kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa i dóbr kultury tradycyjnej,
e) rekreacja i upowszechnianie zdrowych zasad wypoczynku,
f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
g) działania na rzecz kultu religijnego,
h) działania na rzecz pomocy społecznej,
i) działania charytatywne,
j) promocja i ochrona zdrowia.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
b) organizowanie warsztatów twórczych seniorów, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, fotograficznych oraz filmowych,
c) prowadzenie działalności wydawniczej,
d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
e) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów,
f) opiniowanie projektów dotyczących pomocy społecznej i charytatywnej,
g) inne działania realizujące cele statutowe.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polski(a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która: złoży deklarację członkowską, przedstawi opinię członków Stowarzyszenia.

15. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

19. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo: biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.

22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd,
c) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
d) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
e) z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy,
f) na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia,
g) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
h) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

26. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,

28. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

33. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków . Głosowanie jest jawne.

35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

37. Zarząd składa się z Przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

39. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,

40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

41. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i sekretarza.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

43. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dotacji i ofiarności publicznej.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

50. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

KONTAKT


Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów
87-853 Kruszyn
NIP: 8883154153, REGON: 521168101

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  509 815 152